KODEKS ETYCZNY

FIRMA PETLAS OPRACOWAŁA WŁASNY KODEKS ETYCZNY

Kodeks etyczny Petlas ma na celu wykształcenie w pracownikach świadomości tego, jakie postępowanie jest właściwe i pożądane w relacjach z klientami i stronami trzecimi.

Każdy pracownik odbywa roczne szkolenie w zakresie etyki zawodowej, a ponadto otrzymuje własny egzemplarz kodeksu oraz musi podpisać oświadczenie, w którym zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad.

Za kodeks etyczny odpowiedzialny jest dyrektor ds. personalnych. Firma przeprowadza szkolenia, dostarcza informacje i wspiera proces wdrażania kodeksu etycznego. Każde naruszenie kodeksu etycznego jest dokładnie analizowane przez dyrektora ds. personalnych.

ZASADY ETYCZNE

 • SZACUNEK DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW

  Szanujemy prawa pracownicze. Traktujemy siebie nawzajem godnie i z należyty szacunkiem. Z pełnym zaangażowaniem dbamy o to, by zapewnić naszym pracownikom miejsce pracy wolne od jakichkolwiek form dyskryminacji: ze względu na kolor skóry, pochodzenie etniczne, narodowość, wiek, niepełnosprawność, stan cywilny, poglądy polityczne czy przynależność do związków zawodowych. Troszczymy się o bezpieczeństwo i rozwój naszych pracowników.

 • BHP

  Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników. Ponadto wszystkie działania firmy mają na względzie dobro środowiska naturalnego.

  Ponadto wszystkie działania firmy mają na względzie dobro środowiska naturalnego.

 • ZADOWOLENIE KLIENTA

  W relacjach z klientami odznaczamy się uczciwością i rzetelnością. Jednocześnie stosujemy system zgłaszania skarg przez klientów, aby móc niezwłocznie naprawić ewentualne uchybienia.

 • KONKURENCJA

  Wyznajemy zasadę uczciwej konkurencji wolnorynkowej poprzez oferowanie wysokiej jakości produktów i usług dla naszych klientów.

 • ZGODNOŚĆ Z PRAWEM I ETYKĄ

  Prowadzimy naszą działalność w pełnej zgodzie z obowiązującym prawem. Nasz kodeks etyczny opiera się na fundamentach zaufania i szacunku. Nie przyjmujemy prezentów, łapówek i innych korzyści. Postępujemy uczciwie wobec pracowników, klientów, dostawców oraz władz państwowych.

 • POUFNOŚĆ I ZASOBY FIRMY

  Nie ujawniamy informacji poufnych bez uzasadnionego powodu i odpowiedniej zgody. Wszyscy pracownicy, których obowiązki wymagają kontaktu z informacjami poufnymi, muszą chronić takie informacje i nie mogą ich ujawniać, chyba że zostali do tego wyraźnie upoważnieni lub jest to niezbędne w celu wypełnienia określonego zadania. Do informacji poufnych zalicza się niepubliczne informacje dotyczące osób oraz innych firm, wyceny, dane kontaktowe klienta, dane finansowe firmy, informacje o procesie produkcji, informacje dotyczące wynagrodzeń, przywilejów oraz dane pracowników, w tym m.in. historia zatrudnienia, kwalifikacje, świadczenia socjalne, staż pracy, ocena pracy oraz sprawowanie.

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA

Nasza firma stosuje system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 oraz system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 1401.

Pierwszy certyfikat jakości otrzymaliśmy w 1998 roku, a certyfikat środowiskowy w roku 2004. Obecnie dysponujemy certyfikatami jakości i certyfikatami środowiskowymi przyznanymi przez firmę TUV NORD. Certyfikowanym normom zarządzania podlega cała nasza produkcja. System jest stale udoskonalany zgodnie z wytycznymi ISO.

Important milestones for management system are given below:

Listopad 1998 ISO 9001 Norma z 1994 r.
Marzec 2004 ISO 9001 Norma z 2000 r.
2004 May ISO 14001 Norma z 2004 r.
Marzec 2010 ISO 9001 Norma z 2008 r.
Lipiec 2010 ISO 14001 Norma z 2009 r.
Maj 2013 ISO 16949 Norma z 2013 r.
Listopad 2016 ISO 27001 Norma z 2016 r.

ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE

Aby realizować wizję naszej firmy stosujemy strategie zarządzania przez cele i analizę SWOT. Zależy nam na określaniu mierzalnych celów i przejrzystych planów. Badamy wydajność wszystkich procesów i analizujemy ich wyniki w celu ciągłego doskonalenia w ramach cyklu PDCA.

STRATEGIE KRÓTKOTERMINOWE

 • Zwiększanie udziału w rynku
 • Zwiększanie oferty produktowej
 • Poprawa wydajności procesów
 • Zarządzanie zyskiem i kosztami
 • Zarządzanie dostawcami
 • Przestrzeganie norm UE
 • Stałe inwestowanie w rozwój nowej technologii
 • Udoskonalanie zarządzania zasobami ludzkimi, budowanie współpracy przemysłowej oraz rozwijanie odpowiedzialności społecznej firmy
 • POLITYKA ZARZĄDZANIA

  Chcemy być postrzegani jako firma, która:

  • Daje wzorowy przykład realizacji wspólnych celów
  • Osiąga wyniki, z których zadowoleni są wszyscy interesariusze
  • Zapewnia trwałą wartość dla klienta
  • Zarządza organizacją poprzez spójny system, procesy i analizę danych
  • Nieustannie się rozwija, poszukuje nowych możliwości oraz wdraża innowacje
  • Ceni swoich partnerów i dba o stałą, owocną współpracę
  • Zapewnia jak największy udział pracowników w życiu i rozwoju firmy

  Ma na uwadze oczekiwania społeczeństwa, rozumie je i potrafi im sprostać, stosując przejrzyste i jasno określone zasady etyki zawodowej.

 • POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

  Jesteśmy firmą nastawioną na potrzeby klienta i dbającą o dobro pracowników oraz o środowisko naturalne.

  W naszych działaniach stosujemy się do wymogów prawa, przepisów i norm dotyczących jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.

  Zintegrowany system zarządzania pomaga nam:

  • Zapewnić naszym pracownikom zdrowe, bezpieczne i czyste środowisko pracy
  • Ograniczyć zanieczyszczenie środowiska naturalnego i zmniejszyć ilość generowanych odpadów
  • Stosować technologię, która spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jakości
  • Korzystać z surowców bez niepotrzebnego zanieczyszczania środowiska i zbędnego ryz
  • Wydajnie wykorzystywać globalne zasoby
  • Być przygotowanym na ewentualne zagrożenia
  • Opracować, produkować i przedstawiać produkty w pełni odpowiadające obecnym i przyszłym oczekiwaniom naszych klientów
  • Rozwijać i udoskonalać systemy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz kontroli jakości przy aktywnym udziale naszych pracowników
  • Wymagać od naszych partnerów i dostawców stosowania polityki zintegrowanego systemu zarządzania

HOMOLOGACJA

REGULACJE PRAWNE

 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1222/1222-2009

  Rozporządzenie określa europejskie wymogi dotyczące etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej, przyczepności na mokrej nawierzchni oraz zewnętrznego hałasu toczenia. Celem rozporządzenia jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz wydajności ekonomicznej i środowiskowej transportu drogowego poprzez promowanie opon o wysokiej efektywności paliwowej, które dobrze trzymają się drogi i generują niskie poziomy hałasu. Etykiety pomagają klientom podjąć świadomą decyzję podczas zakupu opon.

  Firma Petlas stosuje się do niniejszego rozporządzenia od 1 listopada 2012 r.

  ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1222/2009 Kliknij, aby pobrać
 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1235/2011

  Dokument zmieniający rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 w odniesieniu do klasyfikacji opon pod względem przyczepności na mokrej nawierzchni, do pomiarów oporu toczenia oraz do procedury weryfikacji.

  Firma Petlas stosuje się do niniejszego rozporządzenia od 1 listopada 2012 r.

  ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1235/2011 kliknij, aby pobrać
 • ETYKIETOWANIE

  Rozporządzenie dotyczące etykietowania opon na terenie krajów UE weszło w życia 1 listopada 2012 r. Etykiety zawierają przejrzyste piktogramy informujące o efektywności paliwowej opon, ich przyczepności na mokrej nawierzchni oraz o zewnętrznym hałasie toczenia. Ocena bezpieczeństwa i wydajności paliwowej określona jest na etykiecie w skali od A (najlepsze) do G (najsłabsze) i pozwala klientom dokonać świadomego wyboru podczas zakupu opon. Ponadto na etykiecie znajduje się oznaczenie poziomu hałasu toczenia w decybelach oraz ilustracja wskazująca od poziomu „)” (cichy) do „)))” (głośny)

  PRZYKŁADOWA ETYKIETA
 • WIELOPIERŚCIENIOWE WĘGLOWODORY AROMATYCZNE

  Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA, ang. PAH) stanowią grupę ponad 100 różnych substancji, które powstają podczas niecałkowitego spalania węgla, ropy, paliwa, odpadów i innych związków organicznych. Substancje te mają działanie rakotwórcze, mutagenne i teratogenne.

  Występują m.in. w produktach przemysłu petrochemicznego, gumie, tworzywach sztucznych, smarach, środkach przeciwkorozyjnych, farbach, skórach i innych produktach. Guma i tworzywa sztuczne są szczególnie narażone na występowanie WWA. Dlatego opony, sprzęt elektroniczny oraz zabawki w UE w USA objęte są bardzo surowymi wymogami dotyczącymi obecności WWA.

  Załącznik XVII do REACH (rozporządzenie dotyczące bezpiecznego stosowania chemikaliów) określa 8 różnych WWA, których stężenie musi być ograniczone do minimum w produkcji opon i w olejach-zmiękczaczach. Opony, w których przekroczone zostanie dozwolone stężenie jednego z poniższych związków, nie zostaną dopuszczone do obiegu na rynku UE. Nie będzie również dozwolone ich reklamowanie.

  • Benzo[a]piren (BaP)
  • Benzo[e]piren (BaP)
  • Benzo[a]ntracen (BaA)
  • Chryzen (CHR)
  • Benzo[b]fluoranten (BbFA)
  • Benzo[j]fluoranten (BjFA)
  • Benzo[k]fluoranten (BjFA)
  • Dibenzo[a,h]antracen (DBAhA).

  Od 1 stycznia 2010 r. oleje-zmiękczacze zawierająca wymienione niżej substancje nie będą dopuszczone do obrotu i zabronione będzie ich stosowanie w produkcji opon:

  • Benzo[a]piren (BaP) o stężeniu przekraczającym 1 mg/kg
  • Łączne stężenie wszystkich WWA objętych rozporządzeniem przekraczające 10 mg/kg

  Firma Petlas stosuje się do niniejszego rozporządzenia od roku 2010.

  OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PRODUKCJI, WPROWADZANIA DO OBROTU I STOSOWANIA NIEKTÓRYCH NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI, PREPARATÓW I WYROBÓW kliknij, aby pobrać
ELEGANT PT311 175/70 R14 88T
E
C
72 dB